Algemene spelvoorwaarden

Algemene spelvoorwaarden

Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen / Winacties 

Deze Algemene Spelvoorwaarden Promotionele Kansspelen (hierna: ‘algemene spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle door Live Nation Venues Netherlands B.V. (Postbus 12812, 1100 AV Amsterdam, hierna: ‘AFAS Live’) te organiseren promotionele kansspelen en acties op AFASLive.nl, in onze nieuwsbrieven, op Facebook, Instagram en Twitter (hierna: de actie). 

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden: 

Deelname
1. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
2. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
3. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail, deelnameformulier of andere data, worden deze kosten bij de specifieke actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten. 


Prijzen
4. De winnaars zullen door middel van een willekeurige loting (met behulp van een onpartijdig computerprogramma of anderszins) worden aangewezen. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en waaruit de prijzen bestaan.
5. De dag waarop de prijswinnaar(s) wordt gepubliceerd wordt vermeld in de social media post. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via DM. Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
6. De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.
7. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting van het betreffende evenement geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
8. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. AFAS Live is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
9. AFAS Live zal zorg dragen voor aangifte en het (doen) inhouden van kansspelbelasting, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is vermeld. 


Persoonsgegevens
10. Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer AFAS Live toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te publiceren op de website en op de Facebook, Instagram en Twitter pagina’s van AFAS Live.
Communicatie
11. Bij specifieke acties zullen, indien mogelijk, de wijze van bekendmaking van de winnaars, de datum van de trekking en uitreiking van prijzen en de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden verkrijgbaar zullen zijn, duidelijk gecommuniceerd worden.
Aansprakelijkheid en overige voorwaarden
12. AFAS Live is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
13. AFAS Live behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend worden gemaakt via het medium waarbinnen de actie plaatsvond.
14. Indien er voor een actie bepaalde specifieke regels worden opgesteld die afwijken van deze algemene spelvoorwaarden, zullen die specifieke regels voorrang hebben boven het bepaalde in deze voorwaarden.
15. De algemene spelvoorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door AFAS Live worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
16. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
17. (Win)acties op Facebook zijn op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan Facebook en Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) dergelijke acties.
18. Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
19. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar [email protected].