Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy Live Nation Venues Netherlands B.V.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Live Nation Netherlands B.V. - handelende onder de naam AFAS Live omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van AFAS Live en bezoekers van de door AFAS Live geëxploiteerde evenementlocatie (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan AFAS Live (of een opdrachtnemer van AFAS Live) verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

AFAS Live kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • muzieksmaak naar genre;
 • website gegevens - Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid
 • wanneer je een event bijwoont in onze evenementlocatie, kunnen we jouw gegevens verzamelen via  videobewakingscamera's (we gebruiken tekens waar dergelijke camera's worden gebruikt). De bezoeker wordt bij het betreden van AFAS Live altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij AFAS Live hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Gegevens via AFAS Live en via derden
AFAS Live kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (www.afaslive.nl) of sociale media gebruikt

AFAS Live kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derde partijen, die als verwerker uitsluitend in opdracht van AFAS Live zullen optreden en waarmee AFAS Live een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
AFAS Live (of een opdrachtnemer van AFAS Live) kan jouw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

 • ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers; 
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen die in AFAS Live worden georganiseerd;
 • om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van AFAS Live;
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites; 
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • voor veiligheidsdoeleinden van de evenementlocatie en haar bezoekers; 
 • voor historische en/of statistische doeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens

 • Wij kunnen je gegevens delen met de aan AFAS Live gelieerde ondernemingen, waaronder onze Live Nation Entertainment moeder- en zusterbedrijven, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. AFAS Live heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals Cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde (websites van) derden die AFAS Live als verwerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden (zoals partners van AFAS Live) waarnaar AFAS Live een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. AFAS Live is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

Gebruik van cookies
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt AFAS Live zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door AFAS Live en de gegevens die daarmee verzameld worden.

Gegevens wijzigen/afmelden

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen. De uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij je sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor je doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is, kun je contact met ons opnemen en dan  zullen het voor je doen.

Veiligheid
AFAS Live doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. 

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen:

 • EU-VS Privacyschild Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren
 • Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je contact met ons opnemen

Privacy Statement wijzigen
AFAS Live behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van AFAS Live te bestuderen ten aanzien van wijzigingen

Contacteer ons
Live Nation Venues Netherlands B.V – A Live Nation Company. Kijk voor onze contactgegevens op onze website. Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze speciale Privacy Office, met inbegrip van onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer), er om te helpen: info@afaslive.nl.